Janus Pannonius Múzeum
Főoldal > Képző- és Iparművészet

Modern Magyar Képtár állandó kiállítása

Pécs, Papnövelde u. 5.

Tel: +36 72/891-328

Nyitva:

AKADÁLYMENTESÍTETT

KIÁLLÍTÁS

10.00 - 18.00

keddtől vasárnapig / Tuesday - Sunday
szünnap: hétfő / closed on Mondays

 


 

Egy nagy korszakot átfogó állandó kiállítás óhatatlanul felveti a művészettörténetírás egyik alapvető (és a módszertanon túlmutató) problémáját.

Azt, hogy vajon mi teremt szorosabb, lényegibb kapcsolatot az egyes művek között: a keletkezés időbeli közelsége vagy az esztétikai (stiláris és tematikus) összetartozás. A két rendezési szempont összeegyeztethető-e, vagy eleve ellentmondanak egymásnak? E mérlegelésben hová tűnik a periódushatárokon átnyúló, az idővel változó életművek integritása? A múltat a jelen mindig torzító tükrében láttató történeti kiállítás szempontjai alapvetően különböznek az írott művészettörténetétől, bármennyire támaszkodjunk is arra. A kiállítás (a múzeum látható része) a rendezők koncepciójától, a gyűjtemény lehetőségeitől és a rendelkezésre álló tér fizikai adottságaitól meghatározott olvasat, szubjektív illusztrációja a soha ki nem teljesíthető, de elvileg elgondolható „nagy elbeszélésnek"

A Modern Magyar Képtár új állandó kiállítása a tágan értelmezett XX. század magyar képzőművészetét fogja át, tehát felfedezhetők benne a jövőt megelőlegező, így önmagukat túlélő, alapvetően XIX. századi tendenciák képviselői csakúgy, mint a mögöttünk hagyott századvég ma kortársnak minősülő szereplői. A kiállítás elrendezése általában követi, néhol azonban a föntebb jelzett dilemmák jegyében fölülírja a művészettörténeti kronológiát. Kalauzolja a látogatót, de engedi elkalandozni és készteti elgondolkodni is.

Hol igazodik a művészettörténet-írás egyezményes cezúráihoz, hol átköti azokat, hol tiszteletben tartja a csoportok, iskolák, irányzatok koherenciáját, hol az ellentétes előjelű, ám egyidejű jelenségek szembesítésének paradox hatását domborítja ki. Nem mond le a történet elbeszélésének feladatáról, de szükségképpen eltekint a teljességre törekvő történeti komplexitástól. Mindez hagyományos, bizonyos értelemben konzervatívnak is nevezhető kiállítási koncepciót jelent. A rendezők ezt tudatosan vállalják, abban a meggyőződésben, hogy több okuk is van rá.
Az egyik ok a gyűjtemény alapításában és eddigi fejlesztésében is megőrzött vezérelv, az elnevezésben is kifejeződő elkötelezettség az iránt a modernitás iránt, ami mára különös módon tradícióvá vált. Az önmagában is nehezen értelmezhető, mindig vitákat gerjesztő fogalom tartalma és recepciója is megváltozott egy több évtizede tartó posztmodern korszakban. Ám a posztmodern kritikai hulláma - minden hangzatos kinyilatkoztatás ellenére - egyrészt nem devalválta az avantgárdot, másrészt idővel maga is elcsitult, s az avantgárd reflexiójaként a modernitás történetébe simult bele. Nem hunyt ki viszont a kelet-középeurópai, s benne a magyar klasszikus avantgárd és modern művészet iránti nemzetközi érdeklődés, ami a pécsi képtár anyagát a kölcsönzésekés publikációk révén újra és újra egyetemes művészeti kontextusba helyezi. A föntebb kifejtett ok a gyűjtemény eredendő karakterével és az annak megőrzésére vonatkozó szándékkal függ össze. Kevésbé elvi, jóval inkább praktikus szempontok is indokolták azonban a bemutatás történeti narratívára alapozott rendszerét.
A Modern Magyar Képtár feladata ugyanis elválaszthatatlan a helyi közösség és a messziről érkező múzeumlátogató igényeinek kielégítésétől, valamint a művészeti oktatás szenzuális bázisaként megfogalmazható missziótól. Ezért a múzeumi kiállításnak nem pusztán élményt, attrakciót kell nyújtania, hanem ismereteket, rendszerezett tudást is kell közvetítenie. Mindkét említett ok szorosan összefügg a minden bizonnyal legfontosabb harmadikkal: azzal, hogy a modernitás elkötelezettjeként és az ismeretátadás eszközeként felfogott kiállítás mindenekelőtt értéket és értékrendet kíván felmutatni egy olyan korszakban, amit az értékzavar és az érték devalválódása jellemez, ráadásul ezt az értékrelativizmust a művészettörténet-tudomány pozícióját kikezdő, hegemóniára törekvő új diszciplínák elméletileg is beágyazzák. A rendezők természetesen tudják, hogy az „érték" időben változó, a történelemtől el nem szakítható kategória. Ugyanakkor meggyőződésük, hogy alapjaiban nem rendíthető meg, tartósan nem manipulálható. A modern művészet története alighanem akkortól számítható, amikor a művészet megszűnt „ancilla theologiae" a „teológia szolgálólánya" lenni. Szabadságáért drága árat fizetett, épp ezért ragaszkodik is ahhoz. Ez a magyarázata annak, hogy a Modern Magyar Képtár által fölvázolt olvasatból következetesen hiányoznak a mindenkori hivatalos művészet irányai, korszakai. Ez az elbeszélés nem kíván tudomást venni aktuálpolitikai széljárásokról, azok által gerjesztett társadalom- és politikatörténeti hullámverésekről.

Almenü

Múzeum főoldal

Hírek

Állandó kiállítások

Időszaki kiállítások

Programok

Múzeumpedagógia

Szakmai oldalak

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1